Projekt rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie wynika z brzmienia przepisów art. 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). Przepis obliguje ministra właściwego do spraw transportu do wydania w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o zapewnieniu dostępności, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane. Projekt rozporządzenia uwzględnia również zalecenia Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz wnioski Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych i innych podmiotów, wpływające do Ministerstwa Infrastruktury.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, na których za około 95% zdarzeń odpowiadają użytkownicy dróg, zgłoszono szereg wniosków, które mogą znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na przejazdach. Jednym z najważniejszych działań, jest umożliwienie wprowadzenia do stosowania nowoczesnych rozwiązań na przejazdach kolejowo-drogowych, takich jak np. systemy radarowe czy pętle indukcyjne, umożliwiające wykrywanie przeszkód na przejazdach, a także możliwość wprowadzenia przez zarządców drogi dodatkowego oznakowania przejazdów kolejowo-drogowych, przez zastosowanie oznakowania poziomego w postaci linii wibracyjnych czy progów zwalniających oraz dodatkowe oznakowanie przejazdów kolejowo-drogowych znakami lub tablicami o zmiennej treści. Ponadto zgodnie z zaleceniami PKBWK uzupełniono § 10 o przepis nakazujący wyposażanie przejazdów kategorii D zlokalizowanych w granicach stacji kolejowej na torach, po których są realizowane przebiegi pociągowe zgodnie z warunkami technicznymi jak dla przejazdów kolejowo-drogowych kategorii A lub B lub przejść kategorii E oraz wprowadzono w § 65 uwarunkowanie związane z rozróżnieniem czasów wstępnego ostrzegania od tego, czy przejazd lub przejście jest obsługiwane z miejsca, czy z odległości.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356752

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) wg wzoru zawartego w tabeli, w terminie do 28 lutego 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.