Projekt rozporządzenia MI w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych. Projektowane rozporządzenie wydawane jest na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), zgodnie z którym minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, warunki wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych, biorąc pod uwagę:

  • bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących stacje zlewne;
  • ochronę wyposażenia technicznego stacji zlewnych;
  • wpływ mieszaniny nieczystości ciekłych na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania;
  • ochronę wód przed zanieczyszczeniem.
Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1549) wprowadziła do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) zmiany polegające na doprecyzowaniu i wyodrębnieniu kwestii dotyczących opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków, w zakresie obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku odnoszących się do właścicieli nieruchomości, gmin i przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w tym zakresie. W związku z ustawowym wyodrębnieniem indywidualnego systemu oczyszczania ścieków w postaci przydomowej oczyszczalni ścieków oraz kwestii opróżniania nieczystości ciekłych z jej osadnika, konieczne jest dokonanie aktualizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych w zakresie obejmującym m.in. rozszerzenie definicji dostawcy nieczystości ciekłych oraz wzoru potwierdzenia odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną, który to wzór stanowi załącznik do rozporządzenia. Podstawa prawna: art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369055 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 23 lutego 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.