Projekt rozporządzenia MI w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników realizuje upoważnienie z art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517), tzw. „pakietu deregulacyjnego”).

Przepisy rozporządzenia określają wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz wtórników. Zmiana delegacji art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, skutkuje zmianą  (nie obejmuje wysokości opłaty za nalepkę kontrolną) przepisów rozporządzenia, ale projekt nie zakłada zmiany wysokości dotychczas pobieranych opłat.

Dodatkowo w projekcie uwzględniono wysokość opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych zabytkowych jednorzędowych zmniejszonych oraz tablic rejestracyjnych zabytkowych motorowerowych zaproponowanych w prowadzonym równolegle projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów.

Według nowego brzmienia tego upoważnienia nie określa się wysokości opłat za wydanie nalepki kontrolnej w związku z rezygnacją z jej wydawania od dnia 4 września 2022 r. na podstawie przepisów „pakietu deregulacyjnego”. Zmiana brzmienia delegacji art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 poz. 450, z późn. zm.), skutkuje doprecyzowaniem przepisów rozporządzenia, ale nie zakłada zmiany wysokości dotychczas pobieranych opłat. Wtórniki dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych są tożsame z oryginalnym dokumentem czy też tablicą i takie same są ich warunki zabezpieczenia, dystrybucji a zatem też koszty działania organów związane z ich wydaniem.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358508
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 21 kwietnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.