Projekt rozporządzenia MI zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Nowelizacja rozporządzenia wynika z potrzeby wdrożenia zmian do dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1242 z dnia 20 czerwca 2019 r. Zmiany dotyczą m.in. dodania nowych definicji pojazdu bezemisyjnego oraz bezemisyjnego pojazdu ciężkiego, zwiększenia dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów napędzanych paliwem alternatywnym o dodatkową masę z racji zastosowania technologii paliwa alternatywnego wynoszącej maksymalnie 1 tonę oraz zwiększenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów i zespołu pojazdów bezemisyjnych o dodatkową masę z racji zastosowania technologii bezemisyjnej wynoszącej maksymalnie 2 tony. Projekt rozporządzenia dostosowano również do wymagań rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1916 ustanawiającego szczegółowe przepisy w odniesieniu do stosowania urządzeń aerodynamicznych montowanych z tyłu pojazdu zgodnie z dyrektywą Rady 96/53/WE.

Ponadto wprowadzono wymagania w zakresie tylnego wychylenia pojazdu. Zmiana ma na celu dostosowanie krajowych wymagań w zakresie warunków technicznych do wymagań obowiązujących w procedurze homologacji typu pojazdu. W projekcie dokonano również m.in. zmiany brzmienia § 9 rozporządzenia dotyczącego dokonywania zmian konstrukcyjnych w pojeździe. Jednocześnie w projekcie rozporządzenia ujednolicono m.in. wymagania obowiązujące na poziomie Unii Europejskiej w procedurze homologacji typu UE oraz ONZ m.in. w zakresie: zmiany do Regulaminu nr 13 ONZ dotyczącego homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania, zmiany do Regulaminu nr 58 ONZ dotyczącego homologacji urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod tył pojazdu, zmiany do Regulaminu nr 107 ONZ dotyczącego przepisów homologacji pojazdów kategorii M2 i M3 w zakresie ich budowy ogólnej, zmiany do Regulaminu nr 142 ONZ dotyczącego homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do montowania ich opon.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.).
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12357901
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 15 kwietnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.