Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. z 2012 r. poz. 966) stanowi realizację upoważnienia z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. poz. 966) została zgłoszona i omówiona podczas prac Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych (powołanego zarządzeniem nr 31 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 lipca 2016 r.). Członkowie ww. Zespołu wskazywali na problemy interpretacyjne zarówno po stronie przedsiębiorców, doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, jak i służb kontrolnych. Nowelizacja ma uzupełnić i doprecyzować obowiązujące rozporządzenie (szczególnie w zakresie jednostek miary oraz użytych definicji).

Nowelizacja przewiduje zmiany w załączniku polegające na:

  1. dodaniu odnośnika „Nie dotyczy przedsiębiorców, którzy nie mają obowiązku wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.”,
  2. dodaniu wymogu podawania informacji, czy dany wypadek bądź awaria zostały zgłoszone do właściwego organu (wiersz 6, pkt 3),
  3. zmianie w zakresie danych dotyczących doradcy (wiersz 10),
  4. dodaniu kolumny „nadawanie”,
  5. dodaniu odnośnika do kolumny „pakowanie”,
  6. zmianie oznaczania kolumny na ,,w sztukach przesyłek”,
  7. zmianie odnośników w zakresie jednostek miary,
  8. zmianie brzmienia punktu 4.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353805

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 9 grudnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.