Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów.

Opracowanie projektu rozporządzenia związane jest z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1660 i 1997, 2165 i 2269), zmienionym przez  art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 981). Zgodnie z tym przepisem dokumenty publiczne wydawane na podstawie przepisów dotychczasowych, wytwarzane według wzoru określonego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, które nie spełniają wymagań odnośnie minimalnych zabezpieczeń określonych w niniejszej ustawie, mogą być nadal wydawane, nie dłużej jednak niż przez okres, w przypadku dokumentów publicznych kategorii pierwszej i drugiej, trzech lat od wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do dnia 12 lipca 2022 r.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano zmianę wzoru i opisu blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego określonych w załączniku nr 7 do nowelizowanego rozporządzenia. Wzór blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego będzie uwzględniał zmiany wynikające z wymagań dotyczących minimalnych zabezpieczeń określonych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych. Dodany zostanie szczegółowy opis zabezpieczeń producenta.

Ponadto projekt doprecyzowuje warunki techniczne, jakie muszą spełniać profesjonalne tablice rejestracyjne, o kwestię nanoszenia na nich oznaczeń laserowych producenta (m.in. grafiki obrysu wizerunku orła oraz oznaczenia nazwy producenta).


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. − Prawo o ruchu drogowym
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355101
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 14 stycznia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.