Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

Opracowanie projektu rozporządzenia związane jest z art. 73 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1660). Zgodnie z tym przepisem dokumenty publiczne wydawanie na podstawie przepisów dotychczasowych, wytwarzane według wzoru określonego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, które nie spełniają wymagań odnośnie do minimalnych zabezpieczeń określonych w niniejszej ustawie, mogą być nadal wydawane, nie dłużej jednak niż przez okres, w przypadku dokumentów publicznych kategorii pierwszej i drugiej trzech lat od wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do dnia 12 lipca 2022 r.

W projekcie dokonane zostały zmiany we wzorach dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego uwzględniające wymagania dotyczące minimalnych zabezpieczeń określonych w ustawie o dokumentach publicznych i rekomendacje Komisji ds. Dokumentów Publicznych. W projekcie rozporządzenia zaproponowano nowe brzmienie załączników nr 3 i nr 8 do nowelizowanego rozporządzenia, w których dodany został szczegółowy opis zabezpieczeń dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego.

Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia określono na dzień 1 maja 2022 r., aby umożliwić organom rejestrującym wykorzystanie posiadanych zapasów blankietów pozwoleń czasowych zamówionych oraz wyprodukowanych przed tą datą zgodnie ze wzorem określonym w przepisach dotychczasowych, z zastrzeżeniem, że można stosować te blankiety najpóźniej do dnia 11  lipca 2022 r.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. − Prawo o ruchu drogowym

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354307
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 22 grudnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.