Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Podjęcie prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia związane jest z art. 74b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. poz. 450, 463, 694 i 720) dodanym ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517), który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517), w projekcie zostały zmodyfikowane przepisy określające czynności organów rejestrujących dotyczące postępowania z tablicami wycofanymi z użytku. Wskazano na obowiązek przekazania tablic wycofanych z użytku do producenta tablic rejestracyjnych produkującego na zamówienie organu rejestrującego. Określono również, iż organ rejestrujący będzie sporządzał protokół przekazania tablic rejestracyjnych, który z kolei będzie stanowił podstawę do wykreślenia przekazanych tablic z wykazu tablic rejestracyjnych. Dostosowano słownictwo do używanego w ustawie – Prawo o ruchu drogowym.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. − Prawo o ruchu drogowym
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349852
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 19 sierpnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.