Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Część zmian jest konsekwencją art. 6c dyrektywy 2019/1936 z dnia 23 października 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, zgodnie, z którym Państwa Członkowskie zostały zobowiązane, aby w istniejących i przyszłych procedurach dotyczących oznakowania poziomego i pionowego zwracały szczególną uwagę na czytelność i wykrywalność oznakowania przez zautomatyzowane systemy wspomagania kierowcy.

Zmiany wprowadzane przedmiotowym projektem rozporządzenia obejmują:

  • rozszerzenie treści pkt 1.2.2 „widoczność znaków” w załączniku nr 1 do rozporządzenia o wskazanie, iż widoczność znaków powinna umożliwiać ich wykrywalność i czytelność również dla zautomatyzowanych systemów wspomagania kierującego. Zmiana tych przepisów ma zagwarantować, wykrywalność i czytelność znaku z odległości pozwalającej zautomatyzowanemu systemowi wspomagania kierującego pojazdem jego spostrzeżenie. Jest ona konsekwencją wyżej przywołanego 6c dyrektywy 2019/1936 z dnia 23 października 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Z uwagi na brak szczegółowych i ujednoliconych parametrów dla znaków drogowych dedykowanych zautomatyzowanym systemom wspomagania kierującego parametry wymagania dla typu folii odblaskowej pozostawiono bez zmian.
  • wskazania w tabeli 1.11 w pkt 1.5.3 „odległość znaków od jezdni oraz wysokość ich umieszczania” załącznika nr 1 do rozporządzenia wysokości (0,5 m) umieszczania znaków F-14d, F-14e i F-14f.
  • zmianę treść pkt 5.2.19 „postój taksówek” załącznika nr 1 do przedmiotowego rozporządzenia, która eliminuje rozbieżność w zakresie stosowania znaku D-19 „postój taksówek” pomiędzy rozporządzeniem zmienianym a rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
  • zmianę wzoru znaku drogowego D-39 „dopuszczalne prędkości” w pkt 5.2.45 załącznika nr 1 do rozporządzenia, stosowanego w celu poinformowania osób wjeżdżających do Polski o podstawowych prędkościach dopuszczalnych na drogach w naszym kraju.
  • zmianę przepisów części 6 rozporządzenia w punktach:

pkt 6.3.4.4 „Drogowskaz do muzeum” E-9,

pkt 6.3.4.5 „Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury” E-10,

pkt 6.3.4.6 „Drogowskaz do zabytku przyrody” E-11,

pkt 6.3.13.2 „Obiekt na samochodowym szlaku turystycznym” E-22b,

pkt 6.3.13.3 „Informacja o obiektach turystycznych” E-22c

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358307

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 29 kwietnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.