Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Projektowane rozporządzenie wprowadza zmianę w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 231, z późn. zm.), wynikającą z potrzeby przyśpieszenia wymiany uprawnień do kierowania pojazdami wydanymi w państwie, na którego terytorium toczy się konflikt zbrojny. Projektowane zmiany obejmują modyfikacje procesu wymiany prawa jazdy wydanego przez państwo, na którego terytorium toczy się konflikt zbrojny, dokonania wpisu kodu 95 w prawie jazdy oraz wydania profilu kierowcy zawodowego wymaganego do wpisu w prawie jazdy tego kodu. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361812 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 9 sierpnia 2022 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl.