Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy. Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wydawania karty kwalifikacji (Dz. U. poz. 742), wynikające z potrzeby poprawienia procesu wydawania karty kwalifikacji kierowcy oraz profilu kierowcy zawodowego wymaganego do uzyskania tej karty. Projekt rozporządzenia obejmuje następujące zmiany. Rekomendowanym rozwiązaniem jest wydawanie karty kwalifikacji kierowcy oraz profilu kierowcy zawodowego również na podstawie świadectw kwalifikacji zawodowej oraz świadectw kierowcy wydanych w innych państwach członkowskich UE oraz doprecyzowanie, iż nie ma potrzeby żądania przez organ kopii „nowego” odpowiedniego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego (przy ubieganiu się przez osobę o wydanie karty kwalifikacji kierowcy lub profilu kierowcy zawodowego) w przypadku, kiedy „stare” orzeczenia znajdujące się w aktach ewidencyjnych są jeszcze aktualne.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361865

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 9 sierpnia 2022 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl.