Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki.

Komisja Europejska Rozporządzeniem (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. (Dz. Urz. UE. L 2020 Nr 215, str. 3) dokonała zmiany rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L Nr 352, str. 1), w odniesieniu do przedłużenia jego stosowania do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 187, str. 1, z późn. zm.) w odniesieniu do przedłużenia jego stosowania do dnia 31 grudnia 2023 r. i innych odpowiednich dostosowań. W związku z powyższym, w celu zachowania zgodności z ww. przepisami unijnymi, konieczna staje się nowelizacja rozporządzenia regulującego zasady przyznawania pomocy publicznej i pomocy de minimis przez Narodowe Centrum Nauki w celu kontynuowania udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis przez Centrum po dniu 30 czerwca 2021 r. Ma to znaczenie zarówno w przypadku obecnie ogłoszonych konkursów na finansowanie projektów badawczych, których rozstrzygnięcie jest planowane po dniu 30 czerwca 2021 r., w tym głównie konkursów ogłaszanych w ramach współpracy międzynarodowej, jak i nowych konkursów ogłaszanych przez Centrum po dniu 30 czerwca 2021 r.

Dzięki przedmiotowej nowelizacji możliwa będzie  kontynuacja programu pomocowego, który obejmuje udzielanie:

  • pomocy publicznej na badania naukowe, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 oraz ust. 6 i 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, realizowanej w formie projektów badawczych,
  • pomocy de minimis na finansowanie stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora odbywanego u przedsiębiorcy przez osobę rozpoczynającą karierę naukową.

Inwestycje polegające na prowadzeniu badań podstawowych należą do najbardziej ryzykownych, a jednocześnie badania te nie mają zazwyczaj bezpośredniego zastosowania w praktyce gospodarczej. Wsparcie publiczne w formie finansowania projektów badawczych stanowi więc główną zachętę do podejmowania takich działań przez przedsiębiorców. W efekcie wdrożenia zaplanowanych w rozporządzeniu narzędzi interwencji, przedsiębiorcy uzyskają realne wsparcie w postaci dofinansowania na poziomie do 100% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu badawczego.

Wsparcie to będzie stanowić bezpośrednią zachętę do zaangażowania w prowadzenie działalności badawczej w zakresie badań podstawowych. W efekcie, poza możliwym wzrostem liczby projektów badawczych realizowanych przez przedsiębiorców przewiduje się pośredni efekt tego działania, jakim jest rozwój współpracy sektora nauki i przemysłu.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345953
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 4 maja 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.