Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu i terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji i dokumentów przez dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz wzorów raportów i sprawozdań służących do przekazywania tych informacji.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu i terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji i dokumentów przez dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz wzorów raportów i sprawozdań służących do przekazywania tych informacji (nr 585 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów)

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Upoważnienie zobowiązuje ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do wydania rozporządzenia określającego m.in. szczegółowy zakres i terminy przekazywania przez dostawców usług finansowania społecznościowego informacji dotyczących prowadzonej przez nich działalności, ich sytuacji finansowej oraz zdarzeń, które mogą mieć wpływ na ich działalność w zakresie świadczenia usług finansowania społecznościowego lub ich sytuację finansową, przy uwzględnieniu konieczności umożliwienia Komisji Nadzoru Finansowego sprawowania efektywnego nadzoru nad tymi podmiotami.

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12363457/katalog/12907225#12907225

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 9 września 2022 roku  na adres: szkop@pracodawcy.pl.