Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (numer z wykazu: 600)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (numer z wykazu: 600)

Zgodnie z art. 23 ust. 12 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określa, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, zwanych dalej „PPK”, oraz szczegółowego zakresu zawartych w niej danych, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia sprawności przebiegu procesu składania deklaracji. Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (Dz. U. poz. 1102) określa wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. W związku ze zmianami w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych wprowadzonymi art. 125 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079), w tym m.in. zmianą definicji podmiotu zatrudniającego istnieje konieczność dokonania zmian we wzorze deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, będącym załącznikiem do rozporządzenia.

Jednym z fundamentalnych założeń ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jest dobrowolność oszczędzania w PPK (art. 23 tej ustawy). W celu zapewnienia przejrzystości i kompletności w trakcie procesu dokonywania rezygnacji z wpłat do PPK oraz skutków z tym związanych dla osób, których dotyczy program PPK, dokonano zmiany we wzorze deklaracji w zakresie definicji podmiotu zatrudniającego.

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12363453/katalog/12907037#12907037

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 21 września 2022 roku  na adres: sekretariat@pracodawcy.pl.