projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie licencji maszynisty.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie licencji maszynisty.

Projekt rozporządzenia jest wydawany w związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 oraz z 2022 r. poz. 727) – ustawą z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 1556), zwanej dalej „ustawą”. Celem rozwiązań wprowadzonych w ww. ustawie jest wprowadzenie państwowych egzaminów na stanowisko maszynisty. Aktualnie zarówno szkolenie jak i egzaminowanie na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty są realizowane przez ten sam podmiot – ośrodek szkolenia i egzaminowania. W związku z ww. ustawą zmianie uległo upoważnienie ustawowe, określone w art. 22a ust. 11 wyłączające z zakresu rozporządzenia w sprawie licencji maszynisty sposób, formę i tryb przygotowania oraz przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty, a także tryb pracy komisji egzaminacyjnej. Jest to związane z przeniesieniem zadań związanych z egzaminowaniem kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty na Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem UTK”.

Wprowadzenie egzaminów państwowych dla kandydatów na maszynistów przeprowadzanych przez Prezesa UTK powoduje przejęcie czynności egzaminacyjnych od ośrodków szkolenia i egzaminowania. Prezes UTK będzie egzaminował wyłącznie kandydatów na maszynistów, czyli osoby po raz pierwszy wchodzące do zawodu maszynisty. W związku z tym konieczne jest dostosowanie aktów wykonawczych do ustawy o transporcie kolejowym do wprowadzanych zmian. Projektowane rozporządzenie jest ściśle związane z projektem „Poprawy bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, realizowanego już przez Prezesa UTK w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014−2020, w ramach którego zapewniono finansowanie na stworzenie centrum egzaminowania i monitorowania maszynistów i uruchomienie nowego zadania objętego projektem ustawy (w tym systemów informatycznych).

Szczegóły dotyczące projektu ustawy zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: 

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 29 sierpnia 2022 roku w wersji edytowalnej na adres: sekretariat@pracodawcy.pl.