Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia

Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 33 ust. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201, z późn. zm.), które zobowiązuje ministra właściwego do spraw transportu do określenia w drodze rozporządzenia, wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia.

Projektowane rozporządzenie określa wzór zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym lub międzynarodowym transporcie drogowym (załącznik nr 1) oraz wypis z tego zaświadczenia (załącznik nr 2).

Potrzeba nowelizacji ww. rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2329). Zgodnie z § 3 pkt 1 lit. l wskazanego rozporządzenia, zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne ujęte jest w katalogu dokumentów publicznych kategorii trzeciej, dla których wymagany jest określony poziom zabezpieczenia wydawanych dokumentów przed fałszerstwem.

Uprzejmie proszę o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 21 czerwca 2024 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem, oceną skutków regulacji oraz załącznikami dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12386258/katalog/13064688#13064688