Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw (nr 655 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska).

W obecnym stanie prawnym – zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.), zwaną dalej: „ustawą o odpadach” – odpady powstające w procesie energetycznego spalania paliw mogą zostać uznane za produkt uboczny lub w myśl art. 14 tej ustawy mogą uzyskać status produktu w drodze utraty statusu odpadów.

Część podmiotów z sektora energetycznego uzyskało decyzję administracyjną marszałka województwa o uznaniu za produkt uboczny popiołów, żużli i gipsów powstałych w procesie energetycznego spalania paliw. Dotyczy to głównie większych przedsiębiorstw energetycznych, które obrót ubocznymi produktami powierzyły podmiotom współpracującym. Mniejsze podmioty sektora energetycznego nie ubiegały się o uzyskanie statusu produktu ubocznego dla odpadów i jedynym kierunkiem zagospodarowania w przypadku takich podmiotów jest składowanie odpadów powstałych w procesie energetycznego spalania paliw. Do głównych czynników zniechęcających mniejsze podmioty z sektora energetycznego do ubiegania się o uzyskanie statusu ubocznego produktu zaliczyć można: brak technicznych możliwości spełnienia wymogów zawartych w art. 10-13 ustawy o odpadach; zbyt skomplikowane procedury; brak zaplecza umożliwiającego przeprowadzenie procedury i późniejszą dystrybucję produktów. Ponadto decyzja o ubocznym produkcie umożliwia zagospodarowanie tylko bieżącej produkcji ubocznego produktu, nie dopuszcza do wprowadzenia do gospodarczego obiegu odpadów powstałych w procesie energetycznego spalania paliw. Możliwość zagospodarowania odpadów powstałych w procesie energetycznego spalania paliw daje przejście procedury utraty statusu odpadów w myśl w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach.

Celem projektu jest uproszczenie wskazanej procedury poprzez ujednolicenie podejścia do odpadów powstałych w procesie energetycznego spalania paliw, co znacząco ułatwi przeprowadzenia procedury utraty statusu odpadów oraz ułatwi praktykę biznesową w zakresie gospodarowania tymi substancjami, które mają znaczenie gospodarcze. Możliwość utraty statusu odpadów jest oczekiwanym rozwiązaniem zagospodarowania odpadów powstałych w procesie energetycznego spalania paliw, w sytuacji gdy substancje te jako odpady uległy procesowi składowania. Odmiennie niż w przypadku uzyskania statusu ubocznego produktu, w którym wytwórca odpadów aby uzyskać decyzję administracyjną, musi posiadać zawarte umowy z odbiorcami, opis procesu produkcyjnego w jakim uboczny produkt będzie zagospodarowany, to w przypadku utraty statusu odpadów wymogiem jest spełnienie szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów, aby poddany odzyskowi odpad już jako produkt lub materiał mógł wejść do obiegu gospodarczego.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12356300/katalog/12853158#12853158

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 18 utego 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.