Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

Projekt rozporządzenia ma na celu ułatwienie wypełniania statystycznej karty wypadku oraz przetwarzania tych danych na poziomie europejskim.

Głównym celem wydania nowego rozporządzenia jest dostosowanie jego przepisów do obowiązujących norm statystycznych zawartych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 349/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących wypadków przy pracy, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia
i bezpieczeństwa w pracy (Dz. Urz. UE L 97 z 12.04.2011, str. 3).

Zgodnie z powyższym, nomenklatura stosowana w projektowanym rozporządzeniu powinna być zgodna z ww. rozporządzeniem UE. Zmiany przewidziane w projektowanym akcie wykonawczym, w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2009 r. wynikają jednak przede wszystkim z potrzeby ujednolicania zbieranych danych, dotyczących wypadków przy pracy z normami Europejskiej Statystyki w Zakresie Wypadków przy Pracy (European Statistics on Accidents at Work ESAW).

Ponadto, w związku z pandemią i pojawieniem się nowego trendu związanego z wykonywaniem przez pracowników pracy w formie zdalnej (wg aktualnych prognoz trend ten będzie się utrzymywał także po pandemii), na potrzeby statystyki krajowej w załączniku nr 1 wprowadzono dodatkową informację o wykonywaniu przez poszkodowanego pracy w formie zdalnej. Ma to na celu pozyskanie danych o ewentualnych wypadkach, które wydarzyły się w związku z wykonywaniem pracy zorganizowanej w formie zdalnej. Zmiany dokonane w załączniku nr 2 do rozporządzenia mają głównie charakter techniczny, wynikający z potrzeby dostosowania oznaczeń kodowych do wytycznych zawartych w metodyce ESAW. Pozostałe zmiany w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia mają charakter dostosowujący do sformułowań obecnie używanych w branży związanej ze statystyką (np.: w załączniku nr 2 zastosowanie wyrazu „pozycja” zamiast wyrazu „pytanie”).


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359205
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 19 maja 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.