projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został:

  • projekt rozporządzenia  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów wraz z załącznikiem, uzasadnieniem i OSR;

przedmiotowy projekt wraz z załącznikiem, uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji przesyłam w załączeniu.

 

Ewentualne uwagi, stanowiska i opinie proszę przesyłać w terminie do 17 września 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl