Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli.

Projektowane rozporządzenie określi wzór protokołu pokontrolnego z przeprowadzanej przez organ nadzoru budowlanego obowiązkowej kontroli budowy, wymaganej przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Opracowany wzór protokołu nie zakłada wprowadzenia zasadniczych zmian w stosunku do obecnie obowiązującego wzoru. Zaproponowane modyfikacje wynikają z uwzględnienia zmian dokonanych ustawą nowelizującą (m.in. rezygnacja z opisywania kubatury w ramach określenie zgodności budowy w zakresie charakterystycznych parametrów technicznych obiektu budowlanego) oraz z dotychczasowej praktyki (m.in. wprowadzenie miejsca na wykazanie osób asystujących kontrolerowi). Jednocześnie w związku z prowadzonymi pracami nad nowym wzorem protokołu zaproponowane zostały zmiany o charakterze technicznym, które mają na celu wprowadzenie lepszej jego czytelności i przejrzystości.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347254
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 9 czerwca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uprzejmie proszę o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu na załączonym formularzu,