Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji

Ze względu na konieczność ochrony zdrowia publicznego w Rzeczpospolitej Polskiej przed szerzeniem się ospy małpiej  – choroby dotychczas w kraju niewystępującej, projektowane rozporządzenie obejmuje obowiązkiem izolacji w warunkach domowych osoby chore na ospę małpią do czasu ustania ich zakaźności, osoby, u których stwierdzono zakażenie lub chore oraz podejrzane o zakażenie lub zachorowanie na ospę małpią niewymagające hospitalizacji.

W projekcie rozporządzenia wprowadza się zmiany, których celem jest objęcie obowiązkiem izolacji w warunkach domowych osób zakażonych lub chorych lub podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie. Oczekiwanym efektem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się ospy małpiej.

Szczegóły dotyczące projektu ustawy zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.gov.pl/projekt/12362405

 

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 1 sierpnia 2022 roku w wersji elektronicznej bezpośrednio na adres: dep-zp@mz.gov.pl. Zgodnie ze wskazaniem Ministerstwa skrócenie terminu konsultacji publicznych i opiniowania wynika z potrzeby pilnego wdrożenia rozwiązań przewidzianych w projekcie. Jest to podyktowane koniecznością jak najszybszego wprowadzenia izolacji w warunkach domowych w przypadku braku konieczności hospitalizacji w związku z wystąpieniem ospy małpiej.