Projekt rozporządzenia MKIDN zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Projekt rozporządzenia określa:
1) szczegółowy wykaz kosztów mogących stanowić polskie koszty kwalifikowalne oraz szczegółowy wykaz kosztów wyłączonych z kwalifikowania jako polskie koszty kwalifikowalne;
2) minimalne planowane czasy trwania utworów audiowizualnych oraz minimalne wartości polskich kosztów kwalifikowalnych uprawniających do wnioskowania o wsparcie finansowe osobno dla poszczególnych rodzajów utworów audiowizualnych;
3) wzór wniosku o wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie kryteriów testu kwalifikacyjnego;
4) wzór wniosku o wsparcie finansowe na produkcję audiowizualną albo świadczenie usługi na rzecz produkcji audiowizualnej utworów audiowizualnych;
5) wzór testu kwalifikacyjnego wraz ze szczegółowymi kryteriami testu kwalifikacyjnego i odpowiadającą im punktacją;
6) wzór raportu końcowego z prac objętych wsparciem finansowym.

Projekt ma na celu określenie jasnych i przejrzystych procedur uzyskania finansowego wsparcia produkcji audiowizualnej. Obecnie kryteria o charakterze kulturowym, objęte mecenatem państwa, mają nieznaczny wpływ na spełnienie kryteriów przyznania wsparcia finansowego. Projektowane rozporządzenie odwraca te proporcje, przyznając kryteriom kulturowym większe niż dotychczas znaczenie, jednocześnie bez zmian pozostawiając obecnie obowiązujące kryteria ekonomiczno – techniczne (część II i III testu).


Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353810
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 9 grudnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.