Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu danych raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu danych raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Projektowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 66 ust. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 i 784).

Projektowane rozporządzenie określi format, czyli standard zapisu informacji w pliku danego typu. Wymóg przekazywania w określonym formacie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i wyników inwentaryzacji przyrodniczej wykonanych na potrzeby jego sporządzenia pozwoli na uporządkowanie znacznych ilości danych przekazywanych do właściwych organów administracji publicznej. Pozwoli to docelowo na gromadzenie wiedzy o środowisku w bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko i ponownego jej wykorzystywania. Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko jest systemem teleinformatycznym, służącym do zbierania, przetwarzania i udostępniania informacji o postępowaniach w zakresie ocen oddziaływania na środowisko


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348606
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 15 lipca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.