Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie informacji o dodatku osłonowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie informacji o dodatku osłonowym.

Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. poz. …) wprowadza na rzecz mniej zamożnych gospodarstw domowych wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego. W celu zapewnienia obywatelom jak najdokładniejszej informacji o dostępności dodatku, warunkach ubiegania się o niego oraz zasadach jego przyznawania, celowe jest wprowadzenie rozporządzenia określającego sposób przekazywania oraz wymagania dla informacji o prawie ubiegania się o dodatek osłonowy udzielanej przez sprzedawcę paliw gazowych lub energii elektrycznej.

Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Krótkie vacatio legis wynika z konieczności niezwłocznego ustanowienia oficjalnej, jednolitej dla wszystkich sprzedawców energii elektrycznej lub paliw gazowych informacji, która pozwoli na zapoznanie się odbiorców z podstawowymi kwestiami dotyczącymi dodatku osłonowego. Informacja ta stanowi załącznik do ww. rozporządzenia.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354708
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 28 grudnia 2021 roku na adres: sekretariat@pracodawcy.pl oraz szkop@pracodawcy.pl.