Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej.

Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej jest konieczne z uwagi na wejście w życie art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021, poz. 1642). W ustawie zmieniającej dokonano zmiany dotychczasowego zakresu delegacji ustawowej zawartej w art. 30h ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2021 r. poz. 133). Zmiana polegała na usunięciu z delegacji ustawowej obowiązku określenia w drodze rozporządzenia wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej. Wskaźnik emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej, zgodnie z art. 1 pkt. 23 ustawy zmieniającej, będzie określał minister właściwy do spraw klimatu, w drodze rozporządzenia, do dnia 31 grudnia każdego roku.

Projekt rozporządzenia określa: metodykę obliczania emisji gazów cieplarnianych, w przeliczeniu na jednostkę energii z paliw innych niż biopaliwa ciekłe oraz z energii elektrycznej, która ma zastosowanie dla podmiotów realizujących Narodowy Cel Redukcyjny; wskaźniki emisji gazów cieplarnianych dla poszczególnych paliw; oraz wartość opałową dla poszczególnych paliw i wartość energetyczną dla energii elektrycznej. Projekt rozporządzenia zawiera przepisy w znaczącej części tożsame (takie same) z przepisami jakie znajdują się w obecnie obowiązującym rozporządzeniu.

Projekt rozporządzenia w porównaniu do obowiązującego rozporządzenia:

  • nie zawiera wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej (wskaźnik regulowany będzie osobnym rozporządzeniem),
  • zawiera doprecyzowanie definicji „bitum naturalny” oraz definicji „ropa naftowa konwencjonalna”,
  • zawiera zapis precyzujący na czym polega czynność „przerobu” w kontekście przetwarzania ropy naftowej i biokomponentu,
  • zawiera przepis wskazujący, że w przypadku przerobu ropy naftowej z biokomponentem, który nie spełnia kryteriów zrównoważonego rozwoju, ilość dostarczonego biokomponentu liczy się jako paliwo z którym biokomponent był przerabiany,
  • zawiera przepis wskazujący, że do określenia ilości zużytej energii elektrycznej uwzględnia się tylko ilość energii elektrycznej zużytej w pojazdach samochodowych, których ładowanie nastąpiło na ogólnodostępnych stacjach ładowania,
  • zawiera przepis wskazujący, że do realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego można wykorzystać umorzone jednostki poświadczonej redukcji emisji wygenerowane w ramach Mechanizmu Czystego Rozwoju (CDM) oraz jednostki redukcji emisji wygenerowane przez projekty wspólnego wdrażania (JI).

W załączniku do projektu rozporządzenia w porównaniu do załącznika do obowiązującego rozporządzenia:

  • z Tabeli 1 załącznika usunięto wskaźnik emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej,
  • w Tabeli 1 załącznika dodano nowe wiersze zawierające informacje na temat wodoru oraz skorygowano wiersz dotyczący odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z surowców kopalnych,
  • w Tabeli 3 załącznika dodano nowy wiersz zawierający informacje na temat wartości opałowej wodoru, wg wagi.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, 694, 1093 i 1642)
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358355
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 13 kwietnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.