Projekt rozporządzenia MKIŚ w sprawie oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w przypadku zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w przypadku zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w przypadku zanieczyszczenia powierzchni ziemi stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 101p ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269 – POŚ). Celem projektu fakultatywnego rozporządzenia jest unormowanie oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w przypadku zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Jednym z elementów projektu planu remediacji zanieczyszczonej gleby i ziemi jest właśnie ocena występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, zwana także oceną znaczącego zagrożenia.

Wydanie projektowanego rozporządzenia umożliwi wykonywanie oceny znaczącego zagrożenia stanowiącej element planu remediacji w sposób rzetelny i obiektywny. Ponadto, zagwarantuje jednolite podejście do tego zagadnienia na terenie całego kraju dla wszystkich zobowiązanych do remediacji. Wydanie projektowanego rozporządzenia stworzy podstawę i ułatwi regionalnym dyrektorom ochrony środowiska weryfikację planów remediacji, w zakresie oceny znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska oraz podejmowanie decyzji zwalniających władającego powierzchnią ziemi lub innego sprawcę z przeprowadzenia remediacji w niektórych, wyjątkowych przypadkach.

Proponowane rozwiązania i spodziewane efekty regulacji obejmują określenie zakresu wykonywanych kolejno części oceny znaczącego zagrożenia, w tym:

  • oszacowanie kubatury zanieczyszczenia,
  • ocenę stopnia przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko i charakter zanieczyszczenia,
  • badanie specjacji chemicznej i frakcji substancji,
  • analizę właściwości substancji wskazujących na biodostępność,
  • opracowanie fizjograficzne terenu,
  • badanie biodostępności w warunkach środowiskowych na danym terenie,
  • ocenę rozprzestrzeniania się substancji,
  • wskazanie dróg narażenia,
  • sporządzenie charakterystyki ryzyka zdrowotnego i ekologicznego,
  • podsumowanie stwierdzające, czy na podstawie przeprowadzonej analizy występuje znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356200
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 24 lutego 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.