Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie określenia metod analizy ekonomicznej kosztów i korzyści oraz danych lub źródeł danych do celów tej analizy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia metod analizy ekonomicznej kosztów i korzyści oraz danych lub źródeł danych do celów tej analizy.

Projekt rozporządzenia stanowi transpozycję obowiązku nałożonego na państwa członkowskie w przedostatnim akapicie części 2 załącznika IX do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1).  Projekt rozporządzenia jest również wykonaniem zobowiązania do usunięcia naruszenia wskazanego w części D Uzasadnionej Opinii Komisji Europejskiej z dnia 02.07.2020 r. (naruszenie nr 2018/2345) skierowanej do Polski na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 47), która dotyczyła nieprawidłowego stosowania oraz nieprawidłowej transpozycji dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1, z późn. zm).

Celem wydania projektowanego rozporządzenia jest wprowadzenie przejrzystych i znormalizowanych metod określających analizę ekonomiczną kosztów i korzyści przedsięwzięć, o których mowa w art. 10a ust. 1 Prawa energetycznego, zwanych dalej: „przedsięwzięciami”, pozwalających ocenić i porównać przedsięwzięcia, pod względem ich efektywności kosztowej. W drodze projektowanej regulacji zostanie zapewniona adekwatność i lepsza porównywalność analiz energetycznych przedsięwzięć, co umożliwi dokonywanie ich oceny w sposób bardziej obiektywny.

Analiza ekonomiczna kosztów i korzyści to narzędzie analityczne wykorzystywane do oceny decyzji inwestycyjnej celem ustalenia jej wpływu na dobrobyt społeczny, a także na osiągnięcie celów polityki spójności UE. Celem analizy jest umożliwienie bardziej efektywnej alokacji zasobów poprzez wykazanie wyższości danego przedsięwzięcia nad innymi z punktu widzenia korzyści społecznych.

Projekt przedmiotowego rozporządzenia reguluje dwa główne obszary odnoszące się do tej kwestii.

Po pierwsze, określa metody przeprowadzenia analizy ekonomicznej kosztów i korzyści przedsięwzięć. Po drugie, projekt rozporządzenia określa dane lub źródła danych do celów analizy ekonomicznej kosztów i korzyści. Aktualnie w Polsce nie ma regulacji ww. zakresach.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358152
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 18 kwietnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.