Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz. U. poz. 2067) stanowiącym realizację upoważnienia zawartego w art. 14 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784 i 1648).

W rozporządzeniu w sprawie utraty statusu odpadów dla destruktu asfaltowego muszą być określone wymagania wynikające z art. 14 ust. 1a ustawy o odpadach, tj.:

1) odpady wykorzystywane w procesie odzysku;

2) dopuszczalne procesy i techniki przetwarzania tych odpadów;

3) kryteria jakościowe stosowane do materiałów powstałych w procesie odzysku, które utraciły status odpadów, zgodnie z mającymi zastosowanie normami dotyczącymi produktów obejmującymi w razie potrzeby dopuszczalne wartości zanieczyszczeń;

4) wymogi dotyczące systemu gospodarowania, aby wykazać zgodność z warunkami utraty statusu odpadów, obejmujące kontrolę jakości i monitorowanie własnej działalności, a także akredytację w stosownych przypadkach (wymóg z dyrektywy 2018/851, jeszcze nie transponowany);

5) wymogi dotyczące oceny oraz oświadczenia o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354008
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 7 grudnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.