Projekt rozporządzenia MKIŚ w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2026 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2023

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2026 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2023.

Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy. Rozporządzenie określające parametry aukcji jest aktem prawnym, który zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy wydawany jest cyklicznie, nie później niż na 18 tygodni przed rozpoczęciem aukcji głównej.

Projektowane rozporządzenie ma na celu określenie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2026, która zostanie przeprowadzona w 2021 r. oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2023, która zostanie przeprowadzona w 2022 r.

Zgodnie z art. 32 ust. ustawy o rynku mocy parametrami aukcji głównej, które zostaną określone w rozporządzeniu, są:

1) wielkości wyznaczające popyt w aukcji, tj. zapotrzebowanie na moc, cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej, współczynnik zwiększający tę cenę, parametr wyznaczający wielkość mocy poniżej zapotrzebowania na moc, dla którego cena osiąga wartość maksymalną oraz parametr wyznaczający wielkość mocy ponad zapotrzebowanie na moc, dla którego cena osiąga wartość minimalną;

2) cena maksymalna określona dla cenobiorcy, wyznaczona na podstawie kapitałowych i operacyjnych kosztów stałych;

3) maksymalna liczba rund aukcji;

4) jednostkowe poziomy nakładów inwestycyjnych odniesione do mocy osiągalnej netto, warunkujące kwalifikację jednostki rynku mocy jako jednostkę uprawnioną do ubiegania się o umowę mocową wieloletnią (odpowiednio na nie więcej niż 15 lub 5 okresów dostaw w aukcji głównej);

5) minimalne wielkości obowiązków mocowych planowanych do pozyskania w wyniku aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw, którego dotyczy aukcja główna;

6) korekcyjne współczynniki dyspozycyjności dla poszczególnych grup technologii;

7) maksymalne wolumeny obowiązków mocowych dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy o rynku mocy.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348900
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 21 lipca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.