Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej.

Przepisy zawarte w projekcie rozporządzenia w zdecydowanej większości są tożsame z treścią obowiązującego rozporządzenia. Rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie nowego rozporządzenia, ze względu na zniesiony nowelizacją ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw obowiązek składania wspólnych sprawozdań w przypadku realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) przez więcej niż jeden podmiot. Obowiązek ten zastąpiony sprawozdaniami indywidualnymi składanymi przez każdy podmiot zobowiązany do realizacji NCR. W związku z powyższym rekomendowanym rozwiązaniem jest opracowanie nowego rozporządzenia, które będzie określało wzór sprawozdania indywidualnego z realizacji NCR.

Projekt rozporządzenia określa, w formie załącznika, wzór sprawozdania z realizacji NCR, który będzie składany indywidualnie przez podmioty do tego zobowiązane. Składanie sprawozdań indywidualnych w zamian dotychczasowych sprawozdań zbiorczych, w przypadku przystąpienia do wspólnej realizacji NCR, ułatwi podmiotom przystępowanie do wspólnej realizacji NCR. Dotychczasowa wspólna realizacja NCR była obostrzona pewnymi wymaganiami, które w ocenie przedstawicieli sektora paliwowego stanowiły przeszkodę w przystępowaniu do wspólnej realizacji obowiązku np. przewidziana ustawą o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw wspólna sprawozdawczość w wyniku, której podmioty trzecie miałyby dostęp do danych wrażliwych, często stanowiących tajemnice spółek.

W projekcie rozporządzenia oraz załączniku, względem obowiązującego rozporządzenia, dokonano korekty zapisu w części dotyczącej energii elektrycznej stosowanej w pojazdach samochodowych. Zmiana polega na usunięciu fragmentu zapisu, który nakazywał uwzględnienie współczynnika korygującego wydajność układu napędowego przy obliczaniu całkowitej energii dostarczonej z energii elektrycznej. Przy określaniu całkowitej energii dostarczonej z energii elektrycznej błędne było uwzględnianie współczynnika korygującego.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360110
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 30 maja 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.