Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci.

W związku z systemową zmianą uregulowania zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci w ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1093), zaszła konieczność stworzenia ram prawnych określających zmianę tych zasad. Należy podkreślić, że ogólne zasady w tym zakresie zostały określone w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. poz. 716 z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia określi w szczególności:

1) rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji lub sieci, dla których jest wymagane świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania czynności związanych z ich eksploatacją,

2) zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, odpowiednio do rodzaju prac, stanowisk oraz instalacji, urządzeń lub sieci,

3) skład komisji kwalifikacyjnych oraz wymagania dla przewodniczącego, zastępcy i członków komisji kwalifikacyjnych ze względu na stanowisko pracy, zakres czynności i grupy urządzeń, instalacji i sieci, na których wykonywane są czynności przez osoby, których kwalifikacje sprawdza ta komisja,

4) tryb przeprowadzania egzaminu przez komisję kwalifikacyjną,

5) sposób wnoszenia opłaty, o której mowa w ust. 4, i jej wysokość,

6) warunki i sposób gromadzenia przez komisje kwalifikacyjne dokumentacji z postępowania w sprawie sprawdzania kwalifikacji,

7) wzór świadectwa kwalifikacyjnego.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356753
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 18 marca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.