Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

Projektowana regulacja wprowadza zmiany i uzupełnienia związane z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz dostosowaniem istniejących przepisów do obecnego stanu wiedzy technicznej, oraz dostępnych technologii wykorzystywanych przy projektowaniu i budowie sieci gazowych.

Do najistotniejszych zmian należy:

dopuszczenie przy budowie sieci gazowych nowych materiałów (materiały kompozytowe);

określenie wymagań, jakie powinny spełniać gazociągi budowane z kompozytów;

wprowadzenie pojęcia pasów eksploatacyjnych i określenie ich szerokości dla poszczególnych gazociągów w celu ułatwienia operatorom sieci gazowych przeprowadzania czynności eksploatacyjnych na gazociągu;

określenie odległości pomiędzy gazociągiem a elektrownią wiatrową;

doprecyzowanie wymogów dotyczących odległości gazociągów o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) powyżej 10 MPa od budynków;

doprecyzowanie przepisów dotyczących przeprowadzania prób wytrzymałości i szczelności gazociągów;

doprecyzowanie klasyfikacji stacji gazowych ze względu na ciśnienie robocze;

wskazanie możliwości stosowania urządzeń do zagospodarowania energii odpadowej na potrzeby produkcji energii elektrycznej na stacjach gazowych;

doprecyzowanie wymagań dla tłoczni gazu.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346800

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 15 czerwca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.