Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wymagań dotyczących wyników pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dotyczących wyników pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Celem rozporządzenia jest ujednolicenie wyników pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku pochodzących od stacji elektroenergetycznych lub napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie  niższym niż  110 kV, lub instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych lub radiolokacyjnych, emitujących pola  elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W oraz zapewnienie właściwego ich wykonywania, jak również zapewnienie przekazywania danych o poziomach pola elektromagnetycznego pochodzących z pomiarów lub badań wykonywanych przez prowadzących instalację oraz użytkowników urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne.

Załącznik nr 1 do rozporządzenia określa niezbędne informacje, które powinny zawierać sprawozdania z wyników pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonywanych w otoczeniu instalacji lub urządzeń elektroenergetycznych.

Załącznik nr 2 do rozporządzenia określa niezbędne informacje, które powinny zawierać sprawozdania z wyników pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonywanych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych lub radiolokacyjnych (w tym telewizyjnych).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343053

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 11 lutego 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.