Projekt rozporządzenia MKIŚ w sprawie wymagań technicznych dla stacji wodoru

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych dla stacji wodoru.

Projekt rozporządzenia rozwiązuje problem braku w polskim porządku prawnym przepisów regulujących wymagania techniczne w zakresie eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji wodoru, w tym także tych o charakterze mobilnym. Jest to w dużej mierze efektem zainicjowania przez Unię Europejską nowej polityki nazywanej Europejskim Zielonym Ładem oraz wynikającej z niej strategii wodorowej, których jednym z priorytetów jest wykorzystywanie wodoru w transporcie. Odpowiedzią na te zmiany jest ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2269) wprowadzająca niezbędne pojęcia i rozwiązania dotyczące planowanego powstania infrastruktury do tankowania wodoru. Projekt rozporządzenia, przygotowane na podstawie upoważnienia dodanego ww. ustawą, wprowadza określone wymagania techniczne dotyczące stacji wodoru, umożliwiając inwestorom rozpoczęcie inwestycji w tego rodzaju infrastrukturę. Dodać należy, że zgodnie z planami zawartymi w przyjętej w dniu 2 listopada 2021 r. przez Rząd RP „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 (PSW)”, do 2025 roku powstaną w Polsce 32 stacje wodoru, zaś do 2030 roku nastąpi dalszy rozwój tej infrastruktury.

Projekt rozporządzenia wprowadza przepisy dotyczące eksploatacji, modernizacji i naprawy stacji wodoru, w tym tych
o charakterze mobilnym. Ponadto, określa kwestie obowiązków operatorów stacji wodoru w zakresie prawidłowej eksploatacji stacji oraz ponoszenia odpowiedzialności za ich stan techniczny. Ponadto określa ono wymagania techniczne dla podstawowych urządzeń zlokalizowanych na stacji oraz wymagania dla urządzeń metrologicznych do pomiaru wodoru. Rozporządzenie określa także warunki realizacji uprawnień konkretnych urzędów państwowych w zakresie kontroli spełniania przez operatorów stacji wodoru wymagań technicznych dotyczących stacji, rodzaju badań technicznych, które mają obowiązek być przez nich przeprowadzone oraz wysokości opłat pobieranych przy tym przez urzędy państwowe.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356050
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 1 marca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.