Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji.

Projekt rozporządzenia reguluje:

1) przypadki, w których są wymagane ciągłe pomiary emisji z instalacji, źródła spalania paliw albo z urządzenia spalania lub współspalania odpadów;

2) przypadki, w których są wymagane okresowe pomiary emisji z instalacji, źródła spalania paliw albo z urządzenia spalania lub współspalania odpadów, oraz częstotliwości prowadzenia tych pomiarów;

3) zakres wykonywania niektórych pomiarów;

4) referencyjne metodyki wykonywania pomiarów;

5) sposób ewidencjonowania przeprowadzonych pomiarów.

W rozporządzeniu, o którym mowa zawarte są wymagania do prowadzenia pomiarów w zależności odpowiednio od:

1) rodzaju instalacji albo urządzenia;

2) nominalnej wielkości emisji z instalacji albo urządzenia;

3) parametrów charakteryzujących wydajność lub moc instalacji albo urządzenia.

Jeżeli obowiązek prowadzenia pomiarów nie wynika z nominalnej wielkości emisji, rozporządzenie określa substancje albo energie, których pomiar jest obowiązkowy.

Zmiany przepisów zaproponowane w projekcie rozporządzenia mają charakter porządkowy i doprecyzowujący i nie spowodują dodatkowych obciążeń dla prowadzących instalacje. Są one konsekwencją dotychczasowych doświadczeń w zakresie wywiązywania się podmiotów z obowiązków wynikających z art. 148 dot. wykonywania pomiarów wielkości emisji przez Inspekcję Ochrony Środowiska oraz sygnałów płynących od prowadzących instalację, zobowiązanych do wykonywania pomiarów. Przekazywane wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wyniki pomiarów wielkości emisji w zakresie instalacji objętych obowiązującym rozporządzeniem, przyczynią się do systematycznej kontroli użytkowników środowiska.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348858
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 9 sierpnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.