Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2022

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2022.

Projekt rozporządzenia jest realizacją delegacji ustawowej zawartej w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2021 r. poz. 144 i 1093). Regulacje zawarte w  projektowanym rozporządzeniu istotnie wpłyną na zapewnienie właściwego funkcjonowania mechanizmu wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji poprzez zagwarantowanie finansowania systemu wsparcia przez określenie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej w 2022 r.

Wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2022 została określona zgodnie z przepisami art. 64, art. 65 i art. 69 ust. 2 ustawy. Wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej nieuwzględniająca ulgi w opłacie kogeneracyjnej dla przedsiębiorstw energochłonnych wynosi 3,70 zł/MWh. Jednakże, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy, odbiorcy energochłonni uprawnieni są do ulgi w opłacie kogeneracyjnej, której wielkość zależy od wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej. Wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej uwzględnia ulgę w opłacie kogeneracyjnej dla odbiorców przemysłowych, wyznaczoną zgodnie z przepisami art. 62 ust. 2 ustawy. Stawka opłaty kogeneracyjnej uwzględniająca ulgi dla odbiorców energochłonnych wynosi 4,06 zł/MWh, co stanowić będzie średnie obciążenie w wysokości ok. 10,15 zł/rok/gospodarstwo domowe. Dane dotyczące odbiorców energochłonnych, umożliwiające określenie kosztu mechanizmu ulgi w opłacie kogeneracyjnej oraz wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej uwzględniającej tą ulgę, zostały uzyskane z Urzędu Regulacji Energetyki.

W projekcie rozporządzenia określono wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2022 na poziomie 4,06 zł/MWh, biorąc pod uwagę planowany koszt systemu wsparcia jednostek kogeneracji, wynikający z prognozowanej wysokości środków przeznaczonych na wypłatę premii kogeneracyjnej, premii gwarantowanej, premii gwarantowanej indywidualnej oraz premii kogeneracyjnej indywidualnej w roku 2022, planowanych kosztów działalności operatora rozliczeń w roku 2022 związane bezpośrednio z obsługą systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, planowanej kwoty należności głównych z tytułu zadłużenia zaciągniętego przez operatora rozliczeń, w przypadku, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy, wymagalnych w roku 2022, planowanej kwoty odsetek z tytułu zadłużenia zaciągniętego przez operatora rozliczeń w przypadku, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy, planowanych w roku 2022 kosztów bieżącej działalności operatora rozliczeń związane z prowadzeniem rachunku opłaty kogeneracyjnej, z uwzględnieniem prognozowanego na dzień 31 grudnia 2021 r. stanu środków na rachunku opłaty kogeneracyjnej, w stosunku do ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorców końcowych w danym roku kalendarzowym.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353103

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 15 listopada 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl. Krotki termin konsultacji wynika z faktu, iż wskazane rozporządzenie musi zostać wydane do dnia 30 listopada br.