Projekt rozporządzenia MKIŚ w sprawie wzorów zgłoszeń dokonywanych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów zgłoszeń dokonywanych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych.

Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia wynika z art. 42 ust. 11 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 poz. 110, z późn. zm.), który nakłada obowiązek na operatora ogólnodostępnej stacji ładowania, operatora stacji gazu ziemnego oraz operatora stacji wodoru świadczącego usługę tankowania wodoru: dokonywania zgłoszenia do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych, zwanej dalej „rejestrem”, aktualizacji danych w rejestrze, a także zgłoszenia zakończenia świadczenia usług. W związku z powyższym, wykonując upoważnienie ustawowe, należy określić wzory zgłoszeń dla ww. podmiotów w celu ujednolicenia sposobu i formy przekazywania informacji zawartych w zgłoszeniu.

Projekt rozporządzenia przewiduje określenie wzorów zgłoszenia dla operatora ogólnodostępnej stacji ładowania, operatora stacji gazu ziemnego i operatora stacji wodoru świadczącego usługę tankowania wodoru. Opracowanie wzorów zgłoszeń jest podyktowane koniecznością ujednolicenia sposobu i formy przekazywania informacji zawartych w zgłoszeniu do rejestru. Dane przekazywane przez ww. podmioty będą posiadały jednolitą formę oraz będą przekazywane w  sposób elektroniczny, co przyczyni się do sprawnego funkcjonowania rejestru.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356354
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 22 lutego 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.