Projekt rozporządzenia MKiS w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110, z późn. zm.) w art. 39 wprowadza do polskiego systemu prawnego pojęcie stref czystego transportu. Mogą one być tworzone przez gminy, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko, w związku z emisją zanieczyszczeń z transportu. Ustawa o elektromobilności zakłada wprowadzenie oznakowań dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. W celu ujednolicenia oznakowań i zwiększenia ich rozpoznawalności, w rozporządzeniu określono ich jednolity wzór. Nalepka będzie stosowana przez wszystkie gminy, które zdecydują się ustanowić strefę czystego transportu.

Oznakowania pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu powinny być łatwo dostępne dla ich posiadaczy, jednolite oraz niedrogie. Samo oznakowanie powinno być proste i czytelne dla każdego, bez konieczności sięgania do dodatkowej dokumentacji. Rozwiązanie zaplanowane w rozporządzeniu spełnia te wytyczne i przewiduje wprowadzenie nalepek umieszczanych w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu. Nalepki będą wydawane za opłatą, której maksymalna wysokość wyniesie 5 zł. Zgodnie z art. 39 ust. 12 opłata za nalepkę stanowi dochód gminy, wiec oczekiwanym efektem jest wzrost dochodów w budżetach gmin, które ustanowią strefę czystego transportu.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355903
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 7 lutego 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl lub sekretariat@pracodawcy.pl.