Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku osłonowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku osłonowego.

Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2021 poz. …) wprowadza na rzecz mniej zamożnych gospodarstw domowych wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego. O dodatek osłonowy będzie można ubiegać się w gminie właściwej według miejsca zamieszkania, poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku. W celu zapewnienia przejrzystości i komunikatywności, celowe jest wprowadzenie rozporządzenia, które określi jednolity wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego do zastosowania przez wszystkie gminy.

Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Krótkie vacatio legis wynika z konieczności natychmiastowego umożliwienia beneficjentom dodatku osłonowego oraz gminom korzystania z wzoru wniosku o wypłatę tego dodatku. Wzór ten stanowi załącznik do ww. rozporządzenia.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354707
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 28 grudnia 2021 roku na adres: sekretariat@pracodawcy.pl oraz szkop@pracodawcy.pl.