Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) wprowadziła na rzecz mniej zamożnych gospodarstw domowych wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego. O dodatek osłonowy można ubiegać się w gminie właściwej według miejsca zamieszkania, poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku. W celu zapewnienia przejrzystości i komunikatywności, wydane zostało rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. poz. 2), którego załącznik określa jednolity wzór wniosku o wypłatę tego dodatku do zastosowania przez gminy.\

W projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (druk nr 1902) przewidziana została nowelizacja ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, polegająca na zmianie brzmienia art. 2 ust. 6 poprzez zmianę wyrazu „wpisane” na „zgłoszone”. Zmiana ta powoduje, iż dodatek osłonowy w podwyższonych kwotach, określonych na gruncie tego samego przepisu, będzie przysługiwał w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243). Powyższa modyfikacja przepisu stanowi ułatwienie w uzyskiwaniu dodatku osłonowego w podwyższonej kwocie, gdyż powstanie konieczność wykazania jedynie dokonania zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), a nie zaś uzyskania wpisu do niej.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego ma na celu dostosowanie brzmienia wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, stanowiącego załącznik do ww. rozporządzenia, do treści przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, nowelizowanych na gruncie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (druk nr 1902).


Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355962
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 4 lutego 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.