Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Zgodnie z art. 2 ust. 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz….), zwanej dalej „ustawą”, minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tego wniosku. Celem wydania projektowanego rozporządzenia jest ułatwienie procesu składania i weryfikacji wniosków o wypłatę dodatku węglowego, przez określenie wzoru takiego wniosku.  W chwili obecnej wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego nie jest określony przepisami prawa. Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego obejmuje swoim zakresem dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji (imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość), i jego gospodarstwa domowego. Weryfikacja tych danych przez gminę jest konieczna, w szczególności z uwagi na fakt, że jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje jeden dodatek węglowy, co wynika z regulacji zawartej w art. 2 ust. 4 ustawy. We wniosku należy wskazać także miejsce zamieszkania, co jest istotne przy ustalaniu właściwości miejscowej gminy, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku. Przez rachunek bankowy należy rozumieć także rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362850 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 16 sierpnia 2022 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl.