Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2024–2026

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2024–2026. Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 60 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, 1383, 2370 i 2687) zgodnie z którym minister właściwy do spraw klimatu może zmienić wielkość udziału, o którym mowa w art. 59 pkt 1 lub 2 ustawy, na kolejny rok lub lata kalendarzowe. W rozporządzeniu proponuje się systematyczne obniżenie wielkości udziału, o którym mowa w art. 59 pkt 1 ustawy, czyli dla tzw. „zielonych certyfikatów”, odpowiednio do poziomu 11% w 2024 r., 10% w 2025 r. i 9% w 2026 r. i ustanowienie udziału, o którym mowa w art. 59 pkt 2 ustawy, czyli dla tzw. „błękitnych certyfikatów” na poziomie 0,5%. Wielkość udziału określona na tym poziomie przyczyni się do stabilności i przewidywalności warunków funkcjonowania rynku OZE dla wytwórców partycypujących w systemie świadectw pochodzenia. W celu ustabilizowania sytuacji uczestników systemu świadectw pochodzenia w latach 2024-2026 niezbędna jest redukcja wielkości obowiązku proporcjonalna do wolumenu energii wytworzonego w instalacjach OZE tracących prawo do wsparcia w systemie świadectw pochodzenia oraz potencjalnego wolumenu, który wyprodukowałyby instalacje wycofywane z eksploatacji wraz z zakończeniem okresu wsparcia. Należy zaznaczyć, że celem regulacji nie jest doprowadzenie do równowagi popytu i podaży zielonych certyfikatów w przewidywanym 3-letnim okresie regulacji. Stan równowagi byłby niezasadny ze względu na wciąż znaczącą liczbą aktywnych świadectw pochodzenia zapisanych na kontach użytkowników systemu. Zaproponowana redukcja wielkości obowiązku jedynie zniweluje wpływ zmniejszenia się podaży zielonych certyfikatów na występującą już w systemie nadwyżkę popytu, w dodatku jedynie w zakresie wpływu kolejnych instalacji opuszczających system na zwiększenie tej nadwyżki. W perspektywie 3 lat, ze względu na odziedziczony z poprzedniego okresu regulacji popyt przewyższający podaż, proponowana regulacja powinna doprowadzić do sytuacji, w której wszystkie zainteresowane podmioty będą mogły po satysfakcjonującej cenie sprzedać zielone certyfikaty, których nie sprzedały w latach ubiegłych. Przewidywana redukcja wielkości obowiązku uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia nie uwzględnia możliwej migracji istniejących instalacji do innych systemów wsparcia, ani możliwego znaczącego zwiększenia sprzedaży energii do odbiorców końcowych, np. ze względu na szybszy niż obecnie zakładany rozwój elektromobilności, dlatego nie wyklucza się wprowadzenia stosownej korekty w trakcie trwania okresu regulacji. Należy jednak zaznaczyć, że zmiana wielkości udziału w trakcie okresu obowiązywania przepisów nie byłaby działaniem pożądanym, gdyż pełna i rzetelna ocena skutków zaproponowanej 3-letniej regulacji będzie możliwa dopiero w lipcu 2027 r. w oparciu o ceny zielonych certyfikatów i liczbę aktywnych świadectw pochodzenia na kontach użytkowników po upływie terminu na realizację obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia za 2026 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373957 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 10 lipca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść przy pomocy załączonej tabeli.