Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2022 r.

Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 60 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610), zgodnie z którym minister właściwy do spraw klimatu może zmienić wielkość udziału, o którym mowa w art. 59 pkt 1 lub 2 ustawy, na kolejny rok lub lata kalendarzowe.

System świadectw pochodzenia to jeden z trzech systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii (dalej: OZE) funkcjonujący obecnie w Polsce. W zamian za generację energii z OZE producenci otrzymują tzw. zielone certyfikaty, które mogą zostać sprzedane za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii. Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma możliwość interwencji na rynku certyfikatów poprzez ustanowienie wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii (dalej: obowiązku OZE), tzn. określenia proporcji energii elektrycznej, którą przedsiębiorstwa obrotu energią muszą pozyskać z OZE. Ustanowienie odpowiedniej wysokości obowiązku OZE ma przyczynić się do zapewnienia stabilnych i przewidywalnych warunków funkcjonowania rynku OZE dla wytwórców uczestniczących w systemie świadectw pochodzenia. Podniesienie przedmiotowego udziału w roku 2020 do poziomu obecnego przełożyło się na stopniowe ograniczenie nadpodaży oraz zapewnienie równowagi podaży i popytu na rynku świadectw pochodzenia energii odnawialnej.

W rozporządzeniu proponuje się przyjęcie takiej samej wielkości udziału jak w roku 2021, tzn. 19,5% dla tzw. zielonych certyfikatów i 0,5% dla tzw. błękitnych certyfikatów. Wielkość udziału określona na tym poziomie ma przyczynić się do utrzymania stabilności i przewidywalności warunków funkcjonowania rynku OZE dla wytwórców partycypujących w systemie świadectw pochodzenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348110

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 8 lipca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.