Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie profilu wody w kąpielisku

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie profilu wody w kąpielisku.

Projektowane rozporządzenie dokonuje prawidłowej transpozycji art. 6 ust. 2 dyrektywy 2006/7/WE w związku z sekcją 3 załącznika III do tej dyrektywy. W celu pełnego wdrożenia dyrektywy 2006/7/WE konieczne jest sporządzanie profili wody w kąpieliskach. Ich częściami składowymi są: opis cech fizycznych, geograficznych i hydrologicznych wód, na których zlokalizowane są kąpieliska oraz wód powierzchniowych wokół lub, w przypadku cieków, powyżej kąpielisk, charakterystyka jakości wody w kąpieliskach, identyfikacja zanieczyszczeń, które mogą być źródłem zagrożeń zdrowotnych dla osób kąpiących się oraz informacje o środkach podjętych w celu wyeliminowania tych zanieczyszczeń.

Rozwiązanie wskazanego zagadnienia jest dokonane w projekcie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie profilu wody w kąpielisku.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348758
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 16 lipca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.