Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Projekt rozporządzenia wykonuje delegację z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Rozporządzenie reguluje sposoby sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku poprzez wskazanie metod:

  • wyznaczania poziomów pól elektromagnetycznych, jeżeli w środowisku występują pola elektromagnetyczne, o których mowa w ust. 1, z różnych zakresów częstotliwości,
  • wykonywania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dla poszczególnych zakresów częstotliwości, o których mowa w ust. 1

– mając na celu prawidłowe i obiektywne przeprowadzenie pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku, odpowiednie do rodzajów instalacji, co do których sprawdzane jest dotrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano następujące rozwiązania:

– dedykowane dla stacji oraz napowietrznych linii elektroenergetycznych, które pozwolą na uzyskanie jednolitości osiąganych wyników, z zachowaniem nadal wysokiego standardu jakości pomiarów;

– pozwalające na wykonywanie pomiarów w większej liczbie miejsc dostępnych dla ludności;

– udoskonalające metodyki pomiarowe;

– eliminujące zbędne doprecyzowania wkraczające w kompetencje akredytowanych laboratoriów;

– dopuszczające możliwość wykonania wcześniejszego pomiaru (przed upływem 3 dni), w przypadku gdy dysponent przestrzeni pomiarowej wyrazi na to zgodę;

– mające na celu wyeliminowanie praktycznych problemów związanych z wyznaczaniem miejsc badawczych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354500

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 28 grudnia 2021 roku na adres: sekretariat@pracodawcy.pl (oraz szkop@pracodawcy.pl).