Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Ze względu na konieczność implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r., zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 210), w ustawie z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 i 868), zwanej dalej „ustawą”, rozszerzono grupę podmiotów wykonujących obowiązek uzyskania oszczędności energii, o którym mowa w art. 10 ust 2 ustawy o podmioty paliwowe, tj. rozumiane jako każdy podmiot, w tym mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący, samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu, wytwarzania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych. Powyższe implikuje również konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1912), zwanego dalej „rozporządzeniem”. Obowiązujący system świadectw efektywności energetycznej okazał się niewystarczający w zakresie wypełnienia wyznaczonego celu, stąd pojawiła się konieczność objęcia systemem większej liczby podmiotów. Celem, który powinien zostać osiągnięty w sektorze paliw ciekłych jest realizowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, dzięki którym możliwe będzie osiągniecie wymaganego dyrektywą 2018/2002/UE poziomu oszczędności energii.

Projekt rozporządzenia określa: sposoby realizacji przez podmioty paliwowe obowiązku efektywnościowego wprowadzonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw; uaktualniony sposób określenia ilości zaoszczędzonej energii pierwotnej; współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla wodoru oraz gazu ziemnego, dostarczanego do odbiorcy końcowego z sieci gazowej. Podmioty paliwowe będą realizowały swój obowiązek w zakresie efektywności energetycznej między innymi przez realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Dla tych przedsięwzięć w sektorze transportu przedstawiono w projekcie rozporządzenia metody obliczania oszczędności energii finalnej wynikające z realizacji tych przedsięwzięć. Dla większości przedsięwzięć opisano metodę bilansową a dla wybranych do obliczania oszczędności energii finalnej zaproponowano metody uproszczone. Projektowane rozwiązania pozwolą na pełne uczestnictwo wszystkich podmiotów zobowiązanych w systemie świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów). Dla przedsięwzięć, dla których zaproponowano metody uproszczone obliczania oszczędności energii finalnej projektowane rozwiązania przyczynią się do skrócenia czasu potrzebnego na weryfikację takich audytów efektywności energetycznej, co oznacza usprawnienie procesu wydawania świadectw efektywności energetycznej


Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355450
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 24 stycznia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.