Projekt rozporządzenia MKiS zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

Projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie dwóch nowych usług oferowanych przez operatorów systemu gazowego, tj. usługi przesyłania lub dystrybucji świadczonej w sposób ciągły warunkowy oraz przerywany warunkowy. Zmiana ta jest istotna z punktu widzenia funkcjonowania krajowego rynku gazu ziemnego, albowiem dzięki niej będzie istniała możliwość oferowania przepustowości w punktach, w których świadczenie usług na warunkach ciągłych nie było możliwe lub też było utrudnione ze względów technicznoorganizacyjnych. Proponowane usługi umożliwią w szczególności maksymalizację wykorzystania systemu przesyłowego gazowego w warunkach modelu entryexit, z uwzględnieniem ograniczeń systemowych wynikających z uwarunkowań technicznych sieci przesyłowej

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się wprowadzenie nowych produktów oferowanych przez operatora systemu gazowego. Zgodnie z proponowaną nowelizacją, przepustowość ciągła warunkowa jest przepustowością oferowaną i realizowaną na zasadach ciągłych, w analogiczny sposób przepustowość przerywana warunkowa jest usługą świadczoną na zasadach przerywanych, jednakże z dodatkowym warunkiem niezbędnym do realizacji takiego produktu.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360262

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 1 czerwca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Termin ten wynika z tego, że rozwiązanie zaproponowane w treści projektu było już przedmiotem uzgodnień, konsultacji publicznych oraz opiniowania na etapie prac nad projektem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania sytemu gazowego (nr 422 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska).