Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

Celem niniejszego projektu jest stworzenie warunków do rozwoju rynku biometanu w Polsce, a tym samym zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym. Tak zdefiniowane cele stanowią realizację polityki klimatyczno-energetycznej UE, są istotne dla polskiej gospodarki oraz mają pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zgodnie z koncepcją rozwoju rynku biometanu wypracowaną w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, znaczna część tego zielonego gazu będzie dostarczana do odbiorców końcowych za pomocą sieci gazu ziemnego. Z uwagi na odmienne parametry jakościowe biometanu, w znacznym stopniu różniące się od wymogów jakościowych gazu ziemnego, zachodzi potrzeba określenie odrębnych wymogów jakościowych dla biometanu wtłaczanego do gazowej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. W zestawieniu z gazem ziemnym biometan zawiera bowiem szereg zanieczyszczeń niewystępujących w jego kopalnym odpowiedniku. Z tego powodu może stanowić zagrożenie zarówno dla stanu technicznego gazociągów, jak i dla bezpieczeństwa przyłączonych do nich odbiorców paliw gazowych.

Prace nad zmianą treści rozporządzenia systemowego będą dotyczyć regulacji określających wymagania jakościowe dla paliw gazowych. Celem regulacji jest ponadto zapewnienie bezpieczeństwa dostaw do odbiorców końcowych, w szczególności uwzględnienie odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, którzy powinni zostać objęci szczególną ochroną przed ewentualnymi skutkami wprowadzenia do sieci gazu o niewłaściwych parametrach.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego:https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342601
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 17 lutego 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.