Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska.

Celem zmiany rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2250), zwanego dalej „rozporządzeniem MŚ”, jest zapewnienie możliwości udzielania pomocy horyzontalnej dla przedsiębiorców, w związku z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (w trakcie procedowania przez UOKiK), dalej jako „projektowane rozporządzenie RM” oraz w związku ze zmianą rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, dalej jako „GBER”, wprowadzoną rozporządzeniem Komisji (UE) 2021/1237 z dnia 23 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Celem powstania niniejszego projektu rozporządzenia jest zapewnienie przejrzystości przepisów, na podstawie których beneficjentom zostanie udzielona pomoc publiczna ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, gdyż na podstawie programu będzie można udzielać pomocy publicznej horyzontalnej przeznaczonej na ochronę środowiska właśnie ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy.

Zgodnie z art. 38. ust. 6 GBER, intensywność niektórych przeznaczeń pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska może zostać zwiększona o 15 punktów procentowych w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a Traktatu, oraz o 5 punktów procentowych w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu. W § 1 w pkt 9 w lit. a w zakresie zmiany ust. 4 projektu rozporządzenia uwzględniono rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na inwestycje umożliwiające zwiększenie efektywności energetycznej. Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2021/1237 z dnia 23 lipca 2021 r. wprowadzony został bowiem do art. 38 ust. 3a określający rodzaje inwestycji, które można łączyć z inwestycją w poprawę efektywności energetycznej niektórych budynków. Natomiast w § 1 w pkt 9 lit. b projektu rozporządzenia dodano nowy przepis (ust. 5), w celu umożliwienia udzielania pomocy na inwestycje w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej w drodze umów o poprawę efektywności energetycznej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353068

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 15 listopada 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl,