Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Konieczność zmiany Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2022 r. poz. 2505 tzw. „rozporządzenie taryfowe”) jest następstwem decyzji ustawodawcy o wprowadzeniu regulacji prawnych, które czasowo wprowadzają wyjątkowe rozwiązania w zakresie cen energii elektrycznej i taryfowania energii elektrycznej w 2023 r. W dniu 18 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127, z późn. zm.) , a w dniu 4 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243, z późn. zm.). W projekcie rozporządzenia proponuje się zawieszenie stosowania § 37 ust. 2-4 rozporządzenia taryfowego, które nakładają obowiązki informowania przez przedsiębiorstwa obrotu odbiorców będących gospodarstwami domowymi o strukturze ceny energii elektrycznej dostarczanej do tych odbiorców w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. W ocenie projektodawcy, w związku z wprowadzonymi zmianami ustawowymi, utrzymanie obowiązku, w szczególności w kontekście odnoszenia go do wysokości cen na giełdzie towarowej lub innym konkurencyjnym rynku, jest niezasadne i może być wprowadzające odbiorców w błąd. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367701 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do dnia 28 grudnia 2022 r. do godz. 12:00 na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść w formie załączonej tabeli. Skrócony termin konsultacji wynika z konieczności zapewnienia jak najszybszego wejścia w życie projektowanego rozporządzenia w związku z nadzwyczajną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz przyjęte przez ustawodawcę środki mające na celu ochronę niektórych odbiorców energii elektrycznej. W związku z zastosowaniem ceny maksymalnej od dnia 1 grudnia 2022 r. określenie struktury kosztowej ceny energii elektrycznej w sposób wskazany w zmienianym rozporządzeniu może prowadzić do błędnej interpretacji struktury tej ceny.